Inleiding.
Te allen tijde raadpleegbaar op de website van Bohlding New Media.

Artikel A1
Definities.
1. De commanditaire vennootschap Bohlding New Media C.V.; gevestigd aan de Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen, correspondentieadres Postbus 7826, 1008 AA Amsterdam, www.bohlding.nl, info@bohlding.nl, telefoon 020-3458888, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 33287926, verder te beschouwen als opdrachtnemer, verkoper, leverancier van de dienst, verhuurder, beheerder, enz., hieronder ook aan te duiden als “Bohlding New Media”.

2. De klant; de professionele- of particuliere afnemer, opdrachtgever, huurder, koper, enz.

3. De overeenkomst; het contract, al dan niet schriftelijk tot stand gekomen dat de beschrijving bevat over de dienst of het product dat wordt geleverd, in samenhang met deze algemene voorwaarden.

Artikel A2
Werking en aard voorwaarden.
1. De algemene voorwaarden gelden tussen Bohlding New Media en de klant. De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op offertes van Bohlding New Media en alle overeenkomsten tussen Bohlding New Media en de klant en eventuele vervolgovereenkomsten die daaruit voortvloeien.

2. Volgorde van geldigheid: De overeenkomst is leidend, vervolgens de bijlagen en specificaties bij de overeenkomst en tenslotte deze algemene voorwaarden. Tenslotte geldt de Nederlandse wet of de Europese regelgeving.

Artikel A3
Totstandkoming.
1. De overeenkomst tussen Bohlding New Media en de klant komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is geaccordeerd, of tenminste tussen partijen correspondentie heeft plaatsgevonden waaruit duidelijk wordt dat Bohlding New Media de aanvraag inclusief bijzonderheden heeft aanvaard, de klant hiervan kennis heeft kunnen nemen en de ontvangst daarvan aan Bohlding New Media heeft bevestigd en Bohlding New Media vervolgens instemmend heeft gereageerd. De berichtenwisseling hoeft niet persé met hetzelfde medium te geschieden. Het manipuleren van verzonden documenten – waarbij uiteindelijk de administratie van Bohlding New Media doorslaggevend zal zijn – wordt beschouwd als contractbreuk.

2. De aanbiedingen en/of offertes van Bohlding New Media scheppen voor Bohlding New Media geen plicht om met ongeacht wie een contract aan te gaan; het staat Bohlding New Media vrij om welke klant dan ook te weigeren zonder vermelding van reden.

Artikel A4
Verplichtingen Bohlding New Media.
1. Bohlding New Media spant zich in om de dienst te leveren voor zover mogelijk dat van haar verlangd kan worden. In verband met de verbinding met andere netwerken, het Internet zelf en de noodzaak tot onderhoud kan de verbinding niet gegarandeerd worden.

2. Storingen zullen zo snel mogelijk na melding verholpen worden. De kosten daarvan kunnen worden doorberekend aan de klant als er sprake is van onoordeelkundig gebruik aan de zijde van de klant, gebruik van het netwerk door de klant in strijd met de algemene voorwaarden of anderszins de storingen aan de klant kunnen worden toegerekend. De werkzaamheden in dit laatste geval zullen tegen uurtarief worden doorberekend, waarbij in avond, nacht en/of weekend afwijkende tarieven gehanteerd worden.

3. Bohlding New Media behoudt zich het recht nadrukkelijk voor de dienst buiten gebruik te stellen in het geval van wanbetaling, gebruik in strijd met artikel 5 en als de bescherming van andere klanten of de stabiliteit van het netwerk dat vergt.

4. Bohlding New Media kan technische eigenschappen van een dienst wijzigen zolang dit de stabiliteit, veiligheid en/of beheersbaarheid van de dienst dit vereist of ten goede komt. Mocht de noodzaak daar zijn dat wijzigingen aan de zijde van de klant doorgevoerd dienen te worden dan zal deze hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als zij in redelijkheid niet aan deze wijzigingen kan voldoen. Anderzijds vormen wijzigingen van technische aard voor zover voorgeschreven door internationale organisaties of domeinnaamautoriteiten niet een grond voor ontbinding, maar slechts voor opzegging met inachtneming van de daarvoor geldende termijn.

5. Bohlding New Media betracht strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens van de klant en zijn content, behoudens voor zover zij door rechterlijke uitspraak of bevoegde autoriteiten daartoe gedwongen wordt of het vermoeden bestaat dat de klant handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5.

6. Naast de bekende diensten van Bohlding New Media worden consultancydiensten aangeboden welke op aanvraag geoffreerd worden. Ook op deze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel A5
Verplichtingen klant.
1. De klant dient bevoegd te zijn een overeenkomst te sluiten, tenminste 18 jaar te zijn en zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en voor zover toepasselijk een uittreksel uit het Handelsregister, desgewenst elektronisch ondertekend. Verder dient de klant te beschikken over een domeinnaam en zich aan de regels van de domeinnaamautoriteit te houden. Het is de klant niet toegestaan de dienst onder te verhuren behoudens nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Bohlding New Media. In een dergelijk geval dienen de gegevens van de onderhuurder zoals omschreven in lid b op gelijke wijze te worden verstrekt aan Bohlding New Media.

2. De klant is verplicht om zijn gegevens actueel te houden. Iedere wijziging in adres, telefoonnummer, rechtsvorm, contactpersoon en e-mailadres dient – in verband met de aard van de te leveren – dienst onmiddellijk doorgegeven te worden aan Bohlding New Media, desgewenst via de website. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot het buiten werking stellen van de dienst.

3. De klant dient vertrouwelijk om te gaan met de verstrekte passwords en gebruikersnamen. Bij vermoedelijk misbruik daarvan dient de klant dit te melden en zich te richten naar de aanwijzingen van Bohlding New Media.

4. De klant dient de dienst zo te gebruiken dat anderen daar geen nadeel van ondervinden. Het draaien van background scripts op virtual servers, het mogelijk maken van open relay, spam, portscannen, hacken, genereren, aanzetten tot of uitlokken van ddos attacks is uitdrukkelijk niet toegestaan. De klant dient zich te onthouden van het laten draaien van cronjobs, scripts moeten zodanig geconfigureerd zijn dat het functioneren van de server niet in gevaar wordt gebracht. URL-forwarding is mogelijk maar niet op een wijze dat de servers vertraagd raken. Dit wordt per geval door Bohlding New Media beoordeeld. De klant wordt geacht de software op zijn systeem up-to-date te houden en beveiligingslekken te voorkomen. Mocht een configuratie als hierboven omschreven of anderszins risico’s opleveren voor het functioneren van de servers van Bohlding New Media of het daarmee verbonden netwerk dan wordt de site na één waarschuwing uitgeschakeld. Die waarschuwing wordt verzonden aan het laatstbekende e-mailadres van de klant.

5. Content is volledig de verantwoordelijkheid van de klant. Muziek-, beeld- of andere bestanden waarop auteursrechten gelden, kinderporno, stalking, illegale software, discriminerend, opruiend of aanstootgevend materiaal in welke vorm dan ook opgeslagen of aangeboden, zijn niet toegestaan, waarbij de hiervoor gegeven omschrijving niet uitputtend is. Elk ander gebruik van het medium in strijd met nationale of internationale wetgeving, althans met voor Internet geldende normen is niet toegestaan.

6. Dataverkeer door en naar de klant en gebruikte datacapaciteit dienen te vallen binnen de overeengekomen omvang, bandbreedte en/ of opslagcapaciteit. Meerverbruik wordt afgerekend tegen de dan geldende tarieven.

7. Door het aangaan van een overeenkomst met Bohlding New Media aanvaardt de klant de spampolicy van Bohlding New Media en laat deze tegen zich gelden.

Artikel A6
Duur overeenkomst en beëindiging.
1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd te beginnen op de dag dat de dienst geleverd wordt. Die overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd tenzij één maand voor het aflopen van dat jaar wordt opgezegd. Opzeggingen dienen één maand voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn bij Bohlding New Media binnen te zijn. Waar ook een domeinnaam wordt opgeheven of verhuisd dienen er documenten meegestuurd te worden welke volgens de TLD beherende instantie (bijvoorbeeld SIDN voor .nl domeinnamen) verplicht zijn. Opzegging kan – schriftelijk, per mail of fax – plaatsvinden gericht aan het adres van Bohlding New Media.

2. Zowel Bohlding New Media als de klant kunnen de overeenkomst buitengerechtelijk en ogenblikkelijk ontbinden in geval ten aanzien van de ander surseance, faillissement of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is verzocht of een dergelijk verzoek is gehonoreerd. Los daarvan is buitengerechtelijke ontbinding door de ene te allen tijde mogelijk als de ander in verzuim verkeert, waaronder nadrukkelijk onder meer – maar niet uitsluitend – wordt verstaan het verstrekken van verkeerde gegevens, manipulatie van gegevens of gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving. Een dergelijke ontbinding laat overigens de rechten van de initiatiefnemer daartoe ontstaan voor het ontbindingstijdstip onverlet.

3. Na beëindiging van de overeenkomst maakt Bohlding New Media de toegangsgegevens onbruikbaar. Het hostingpakket wordt verwijderd, de site is niet meer raadpleegbaar en e-mailboxen verdwijnen. Werkzaamheden verband houdend met de beëindiging voor zover een redelijke tijdsbesteding te boven gaand kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. Na het einde van de overeenkomst zal de vertrouwelijkheid door partijen gehandhaafd blijven.

Artikel A7
Betaling en condities.
1. Prijzen in offertes en aanbiedingen van Bohlding New Media luiden altijd in bedragen exclusief BTW. Een overzicht van de tarieven voor hosting en domeinregistratie is op de website van Bohlding New Media te vinden. Bohlding New Media is gerechtigd om tariefsverhogingen voortvloeiend uit overheidsmaatregelen evenals prijsverhogingen van door haar ingeschakelde derden door te belasten. Bij inschakeling van derden ten behoeve en op verzoek van de klant wordt dat steeds in de offerte of factuur aangegeven. Los daarvan is Bohlding New Media gerechtigd de door haar berekende prijzen die per periode in rekening worden gebracht per het begin van een kwartaal te verhogen mits zij dat een maand tevoren – per e-mail – heeft aangekondigd. De klant is in dat geval gerechtigd om binnen veertien dagen na die aanzegging de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de dan nog lopende contractstermijn. Gedurende die periode blijft de oorspronkelijke prijs gehandhaafd. Bij overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan geldt een opzegging wegens prijsverhoging door de klant als een opzegging met een termijn van drie maanden.

2. Bij betalingen die per periode verschuldigd zijn dient de klant bij voorkeur een machtiging te verstrekken.

3. Vergoeding voor de dienst is verschuldigd vanaf het moment dat de dienst geleverd is. Betalingen die periodiek bij vooruitbetaling verschuldigd zijn worden niet gerestitueerd voor zover de betreffende periode in de overeengekomen opzegtermijn valt. Bij te late opzegging bij verhuizing van de domeinnaam is desondanks de vergoeding gedurende de resterende contractsduur verschuldigd.

4. Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen die op de facturen is vermeld is wettelijke rente verschuldigd naar het toepasselijke regime; 6: 119 of 119a BW. Daarnaast is Bohlding New Media gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de klant te verhalen, ook waar die een gebruikelijke proceskostenveroordeling te boven gaan. Bohlding New Media kan bij opdrachten van een bepaalde omvang of van een bepaalde aard zekerheidstelling verlangen welke niet verder strekt dan het geschatte verbruiksbedrag over een periode van zes maanden.

5. Bohlding New Media is gerechtigd bij niet betaling van facturen binnen de daarvoor gestelde termijn de dienst buiten werking te stellen, zonder dat dit de betalingsverplichting doet vervallen. Bij aanvragen tot uitbreiding van het te leveren pakket, verhuizing of overname van domeinnaam of wijziging van de dienst kan als voorwaarde gesteld worden dat uitstaande facturen eerst worden voldaan.

Artikel A8
Aansprakelijkheid.
1. De verantwoordelijkheid van Bohlding New Media strekt niet verder dan haar invloedssfeer; vooral is Bohlding New Media nimmer aansprakelijk te stellen waar het niet behoorlijk leveren van de dienst is te wijten aan gebrekkige hardware, verkeerde, onveilige of verouderde configuratie van de apparatuur en software aan de zijde van de klant. In principe kan Bohlding New Media nimmer voor meer aansprakelijk gehouden worden dan het ermee gemoeide bedrag van de dienst maar in elk geval voor niet meer dan tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het niet leveren van de dienst is nadrukkelijk uitgesloten. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid buiten de macht van Bohlding New Media.

2. Bohlding New Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content van de klant op zijn website(s). Bohlding New Media acht zich vrij om met het oog op een ongestoord functioneren van haar netwerk materiaal waarvan zij redelijkerwijs aanneemt dat het onrechtmatig is te verwijderen. Bohlding New Media is niet aansprakelijk te houden voor schade hierdoor veroorzaakt, evenals in het geval dat klant artikel 5 van deze overeenkomst overtreedt of betalingsachterstand heeft.

3. De klant is verantwoordelijk voor de content op haar website en dient zich te houden aan algemene voorwaarden aan haar opgelegd door de lokale domeinnaamautoriteiten (TLD’s)en overigens aan toepasselijke wetgeving waaronder het geldende auteursrecht. Mocht Bohlding New Media in rechte worden betrokken wegens content van de klant of de wijze waarop van de website(s) van de klant gebruik wordt gemaakt dan is de klant gehouden Bohlding New Media niet slechts in rechte te vrijwaren maar is ook gehouden alle juridische kosten daarmee verband houdend te voldoen voor zover redelijk.

Artikel A9
Wijziging en toepasselijk recht.
1. Bohlding New Media is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en toepasselijk te verklaren op bestaande overeenkomsten. In een voorkomend geval worden deze wijzigingen 30 dagen tevoren aangekondigd waarop de klant tegen het moment van inwerkingtreding van die nieuwe voorwaarden kan opzeggen, waarbij overigens hetgeen tot dat moment verschuldigd is verschuldigd blijft.
De algemene voorwaarden hebben nawerking voor zover dat volgt uit de aard der bepalingen.

2. Op de door Bohlding New Media afgesloten overeenkomsten is Nederlands Recht, met uitsluiting van ander nationaal recht, van toepassing.

Specifieke Aanvullende Voorwaarden WEBDESIGN.

Artikel W1

Definities.
Deze zijn gelijk aan die in de bovenstaande algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:
– website het geheel van raadpleegbare webpagina’s, de afbeeldingen, de ermee samenhangende scripts, applicaties en toepassingen dat men daar over het algemeen onder begrijpt, maar niet noodzakelijkerwijs daartoe beperkt.
– inhoud de door de klant aangeleverde tekst; content.

Artikel W2
Werkingsfeer en aard voorwaarden.
1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Bohlding New Media, en de opdrachtgever tot ontwerp of het onderhoud van een website.

Artikel W3
Opdracht.
1. De opdracht wordt zo volledig mogelijk omschreven in een offerte waarin ook nauwkeurig staat aangegeven welke informatie, gegevens, grafisch werkmateriaal, eventuele databases, de wijze waarop de koppelingen naar deze databases tot stand moeten worden gebracht, door de klant worden aangeleverd. Wanneer vindbaarheid bij zoekmachines gewenst is, dan hoort daarbij ook een lijst metatags. Tevens wordt in hoofdlijnen omschreven welk eindresultaat wordt beoogd en op welk moment de opdracht als voltooid kan worden beschouwd. In de offerte wordt onder meer een reëele inschatting van de noodzakelijke manuren gemaakt, de prijs voor het ontwerp, de aanbetalingen alsmede of er na oplevering onderhoud dient te worden gepleegd, in welke frequentie, wie daarvoor de content aanlevert alsmede de wijze waarop daarover per periode wordt afgerekend.

Artikel W4
Uitvoering.
1. Bohlding New Media geeft bij aanvaarding van de opdracht globaal de opleveringstermijn aan. Bohlding New Media is – behoudens waar nadrukkelijk anders wordt overeengekomen – niet aansprakelijk voor het niet tijdig opleveren van een site. Wijzigingen in het ontwerp die in fase van het bouwen naar voren komen, worden overlegd met de opdrachtgever voor zover deze wijzigingen tot overschrijding van de oorspronkelijke begroting leiden. Na het bericht van Bohlding New Media dat de site gereed is kan gedurende vijf werkdagen de klant de site of de applicatie testen, waarna deze als opgeleverd zal worden beschouwd.  Bohlding New Media zal de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren met de vakbekwaamheid en technische knowhow die van haar verwacht mag worden.

Artikel W5
Intellectuele eigendom.
1. Bohlding New Media behoudt de rechten op het geheel aan gebruikte programmatuur, scripts, specifieke toepassingen, animaties, technische vondsten, ideeën, plannen, schetsen en ontwerpen en draagt aan de klant slecht het gebruiksrecht daarop over. Het staat de klant niet vrij delen van de website te kopiëren of elders in te zetten, behoudens voorzover anders overeengekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website blijft bij klant berusten.

Artikel W6
Geschillen.
1. Bohlding New Media is gerechtigd bij niet betaling van enige overeengekomen termijn het werk terug te nemen. De klant is in een dergelijk geval niet gerechtigd het materiaal te gebruiken.

Specifieke Voorwaarden Domeinnaamregistraties

Artikel D1
Definities.
Deze zijn identiek aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:
domeinnaamautoriteit: de autoriteit die bevoegd is te beslissen over het toekennen van namen in een topleveldomain; *.nl, *.com, *.org, *.net, enzovoorts, waarbij voor die laatste letters ook de uitdrukking extenties wordt gebruikt. Aanvrager: is degene die via Bohlding New Media de registratie van een domeinnaam aanvraagt; als die aanvraag is gehonoreerd en verwerkt in de zonefiles kan gesproken worden van domeinnaamhouder.

Artikel D2
Werkingsfeer en aard voorwaarden.
1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Bohlding New Media, de aanvrager en de domeinnaamhouder die via Bohlding New Media zijn domeinnaam laat beheren. Daarnaast gelden per topleveldomain de regels en/of reglementen zoals door de domeinnaamautoriteiten zijn opgelegd. Aanvrager of houder dient beide sets te accepteren, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt. Met name de regels gesteld door domeinnaamautoriteiten dienen beschouwd te worden als voorschriften waar de aanvrager/domeinnaamhouder aan gebonden is.

Artikel D3
Aanvraag.
1. De aanvraag wordt in behandeling genomen als alle (per TLD) benodigde documenten zijn ingeleverd. Het staat Bohlding New Media vrij om zonder vermelding van reden ook complete aanvragen te weigeren. Manipulatie van voorgeschreven documenten leidt beslist tot weigering.

Artikel D4
Aanvraagperiode.
1. Gedurende de aanvraagperiode kan een andere aanvraag van een identieke naam reeds in behandeling zijn. De whois of de domeinnaamcheck biedt daarom geen zekerheid. Aansprakelijkheid van Bohlding New Media, een andere deelnemer waarbij de aanvraag is gedaan of de Domeinnaamautoriteiten wegens het niet tijdig registreren van een naam of het foutief registreren van de naam is geheel uitgesloten. Aansprakelijkheid voor typefouten ligt bij de aanvrager.

Artikel D5
Minimumvereisten en verantwoordelijkheden aanvrager/houder/ Bohlding New Media / Domeinnaamautoriteit.
1. De aanvrager dient aan de technische vereisten te kunnen (blijven) voldoen.
De aanvrager dient te beschikken over een functionerend admin-c e-mailadres. Bohlding New Media fungeert als tech-c adres. Bohlding New Media kan voor buitenlandse aanvragers als domicilie (admin-c) fungeren en in bepaalde landen beschikt Bohlding New Media ook over dergelijke domicilies. In die gevallen is de bereikbaarheid van de aanvrager een absoluut voorschrift; te allen tijde dient de aanvrager daadwerkelijk bereikbaar te zijn voor aanzeggingen met rechtsgevolg.

2. Verhuizingen van de houder, wijziging van telefoonnummers, wisseling van contactpersoon en iedere andere relevante wijziging dient terstond aan Bohlding New Media te worden doorgegeven. Niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot het onbruikbaar maken van de domeinnaam zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid voor Bohlding New Media kan ontstaan.

3. Beslissingen over het niet vermelden van persoonsgegevens in de publieke whois-database worden door de Domeinnaamautoriteit genomen. Bohlding New Media kan een dergelijke opt-out begeleiden, maar op geen enkele wijze garanderen dat die aanvraag gehonoreerd wordt.

4. Aanvrager/ houder is verplicht om iedere aanspraak van derden op een domeinnaam ogenblikkelijk te melden aan Bohlding New Media.

5. Afhankelijk van de regeling van verschillende Domeinnaamautoriteiten is aanvrager/houder gehouden om de Domeinnaamautoriteit en Bohlding New Media te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met die domeinnaam, zij het in arbitrage of in een procedure voor de gewone rechter. Deze vrijwaring houdt ook in dat alle uit een dergelijk geschil voortvloeiende juridische kosten van Bohlding New Media of de Domeinnaamautoriteit door aanvrager/houder van de domeinnaam in geschil gedragen dienen te worden, waarbij Bohlding New Media en de Domeinnaamautoriteiten immer vrije advocatenkeuze houden.

Artikel D6
Verhuizing.
1. Verhuizing van de domeinnaam naar een andere deelnemer op verzoek van de houder leidt ook tot een beëindiging van de andere diensten met betrekking tot deze eerder genoemde domeinnaam van Bohlding New Media aan de houder, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van betalingen voor die andere diensten de op-zegtermijn daarvan gehanteerd wordt. Zie hierover de algemene voorwaarden artikel 7.

Artikel D7
Opzegging.
1. Opzegging van een domeinnaam dient schriftelijk plaats te vinden met de daarvoor door de betreffende domeinnaamautoriteit voorgeschreven formulieren. Opzegging leidt ook tot een beëindiging van de andere diensten van Bohlding New Media aan de houder specifiek voor die domeinnaam, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van de betalingen voor die andere diensten de opzegtermijn daarvan gehanteerd wordt.

Specifieke Aanvullende Voorwaarden Virtual, Dedicated En Colocated Hosting.

Artikel H1
Wijziging en toepasselijk recht.
Deze zijn gelijk aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:
– dataverkeer is de hoeveelheid dataverkeer overeengekomen binnen het netwerk uitgedrukt in GigaBytes (GB) per maand.
In dit geval gaat het over webservers waarop data staat die door internetgebruikers te raadplegen is. De daarvoor gebruikte hardware moet 24 uur per dag, 7 dagen per week, kunnen functioneren.

Artikel H2
Werkingsfeer en aard voorwaarden.
1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Bohlding New Media en de klant. De voorwaarden hebben betrekking op virtual hosting, waarbij de opdrachtgever een deel van een server huurt van Bohlding New Media.

Artikel H3
Omvang; kernbedingen op te nemen in de overeenkomst.
1. In iedere overeenkomst tussen een klant en Bohlding New Media worden volgens een specificatie de volgende posten opgenomen en waar nodig gespecificeerd. Totstandkoming van de overeenkomst is geregeld in de algemene voorwaarden. Het gaat – maar niet uitsluitend – om:
de hoeveelheid beschikbare ruimte op de server (virtual hosting),
de hoeveelheid dataverkeer per maand in GigaBystes alsmede het tarief per GB voor meerverbruik (niet verbruikt dataverkeer in een maand kan niet worden meegenomen naar een volgende maand).

Artikel H4
Verplichtingen klant.
1. Naast het bepaalde in artikel 5 van de algemene voorwaarden geldt als aanvulling daarop:
De klant is zelf verantwoordelijk voor de data op de servers. Het in gevaar brengen van de functionaliteit van andere websites op dezelfde server (virtual hosting), andere servers, of de functionaliteit van het internet als geheel is verboden en kan leiden tot ogenblikkelijke buitenwerkingstelling van de site zonder dat daardoor de betalingsverplichting wordt opgeschort. Van een dergelijk evenement kan – in aanvulling op wat daarover al genoemd is in artikel 5 van de algemene voorwaarden – sprake zijn in gevallen van background scripts, slecht geconfigureerde forums, portals en formmailscripts, verouderde of onveilige software, één en ander geheel ter beoordeling van Bohlding New Media. Vóór buitenwerkingstelling wordt tenminste één waarschuwing per e-mail aan het laatst bekende e-mailadres van de klant verzonden.
Bohlding New Media heeft zich te richten naar aanwijzingen van derden alsmede zich te houden aan wettelijke verplichtingen. Data, content of programmatuur van de klant die inbreuk maakt op andermans rechten, strafbaar is, opruiend is, metatags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen bevat die andermans rechten kenbaar schaden zijn niet toegestaan, evenals open relay en IRC. De omschrijving is niet uitputtend; nieuwe ontwikkelingen kunnen ook onder dit verbod vallen. De klant is gehouden om op eerste verzoek van Bohlding New Media hiervoor bedoelde data of toepassingen te verwijderen.
2. Spam van of via servers van de klant leidt tot ogenblikkelijke buitenwerkingstelling.

Amstelveen, 1 maart 2015

Copyright © 2013 – 2016 Bohlding.nl | Bohlding New Media

Alle rechten voorbehouden.